Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA OG-60 Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA OG-60
Kuchynská skrinka policová, rigoleto light/dark, JURA NEW IA GO-20 Kuchynská skrinka policová, rigoleto light/dark, JURA NEW IA GO-20
Kuchynská skrinka poličková, wenge, JURA NEW IA GO-30 Kuchynská skrinka poličková, wenge, JURA NEW IA GO-30
Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA G-40 Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA G-40
Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW IA DO-20 Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW IA DO-20
Kuchynská skrinka drezová, rigoleto light/dark, JURA NEW IA DZ-80 Kuchynská skrinka drezová, rigoleto light/dark, JURA NEW IA DZ-80
Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark/sklo, JURA IA OGW1-80 Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark/sklo, JURA IA OGW1-80
Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA D-40 Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA D-40
Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA GN-58*58 Kuchynská skrinka, rigoleto light/dark, JURA NEW IA GN-58*58