Kuchynská skrinka, rigoleto dark, JURA NEW I OG-60 Kuchynská skrinka, rigoleto dark, JURA NEW I OG-60
Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW I GO-20 Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW I GO-20
Kuchynská skrinka, wenge, JURA NEW I GO-30 Kuchynská skrinka, wenge, JURA NEW I GO-30
Kuchynská skrinka, rigoleto dark, JURA NEW I G-40 Kuchynská skrinka, rigoleto dark, JURA NEW I G-40
Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW I DO-20 Kuchynská skrinka policová, wenge, JURA NEW I DO-20
Kuchynská skrinka drezová, rigoleto dark/light, JURA NEW I DZ-80 Kuchynská skrinka drezová, rigoleto dark/light, JURA NEW I DZ-80
Kuchynská skrinka, rigoleto dark/light/sklo, JURA NEW I OGW1-80 Kuchynská skrinka, rigoleto dark/light/sklo, JURA NEW I OGW1-80
Nerezový drez, univerzálny 80x60, LAY ON Nerezový drez, univerzálny 80x60, LAY ON
Kuchynská skrinka rohová, rigoleto dark, JURA NEW I GN-58*58 Kuchynská skrinka rohová, rigoleto dark, JURA NEW I GN-58*58